نام های خداوند در دین زرتشتی به همراه معنی آنها

در دین زرتشت خداوند با نام های مختلفی خوانده می شود که تمام آنها صفاتی نظیر قدرتمند، خالق، مهربان، قادر و … به خداوند می دهد. در ادامه می توانید این 101 نام را برای که خداوند در دین زرتشت ذکر شده است بخوانید.

۱-ایزد (به معنی سزای پرستش)
۲-هروسپ توان (به معنی توانای مطلق)
۳-هروسپ آگاه (به معنی دانای مطلق)
۴-هروسپ خدا (به معنی خداوند مطلق)
۵-آُبده (به معنی بی آغاز)
۶-ابی انجام (به معنی بی انجام)
۷-بنشت (به معنی ریشه آفرینش)
۸-فراخ تنهه (به معنی پایان آفرینش)
۹-جمغ (به معنی ازهمه بالاتر)
۱۰-فرجه تره (به معنی از همه برتر)
۱۱-تام آُفیچ (به معنی ویژه تر)
۱۲-اُبره ونده (به معنی از چیزی بیرون نیست)
۱۳-پرواندا (به معنی به همه پیوند دارد)
۱۴-ان ایاپ ( ” اوست نایاب –کسی او را نمی بیند.)
۱۵-هم ایاپ (اوست همه یاب-اورا همه می بینند.)
۱۶-آدُرو (راست ترین)
۱۷-گیرا (دستگیر)
۱۸-اُچم (بی سبب)
۱۹-چمنا (مسبب الاسباب)
۲۰-سپنا (پیشرفت دهنده)
۲۱-اُفزا (افزاینده)
۲۲-ناشا (با انصاف)
۲۳-پَروَرا (پرورنده)
۲۴-پانه (پاسبان)
۲۵-اَئین آئینه (دارای چندین شکل)
۲۶-ان آئینه (بدون شکل)
۲۷-خَروشید توم (بی نیاز ترین)
۲۸-مینوتوم (روحانی ترین)
۲۹-واسنا (در همه جا حاضر)
۳۰-هروسپ توم (وجود کل)
۳۱-هوسپاس (سزاوار سپاس)
۳۲-همید (امید همه به اوست)
۳۳-هرنیک فره (اوست هرفر نیکی)
۳۴-بیش ترنا (رنج زدا)
۳۵-تروبیش (دافع درد)
۳۶-انوشَک (بی مرگ)
۳۷-فَرَشک (مراد دهنده)
۳۸-پژوهَدهَه (قابل پژوهش)
۳۹-خاورافخشیا (نور النوار)
۴۰-ابَرزا (بخشاینده)
۴۱-استو(برتری دهنده)
۴۲-رَخو (ستوه نشونده)
۴۳-ورون (بی نیاز)
۴۴-افریفه (از تباهی نجات دهنده)
۴۵-بفریفته (فریب ندهنده)
۴۶-ادوای (یکتا)
۴۷-کام رد (صاحب کام)
۴۸-فرمان کام (به میل خود فرمان دهد)
۴۹-آیختن (بی شریک است)
۵۰-افَرموش (فراموش نکننده)
۵۱-همارنا (شمارکننده ثواب و گناه)
۵۲-شنایا (قدردان)
۵۳-اتَرس (بی ترس و بیم)
۵۴-ابیش (بی رنج)
۵۵-افرازدم (سر افرازترین)
۵۶-هم جون (همیشه یکسان)
۵۷-مینوستی گر(آفریننده جهان مینوی)
۵۸-امینوگر(آفریننده جهان مادی)
۵۹-مینونهب (روح مجرد)
۶۰-آدرُبادگر (سازنده هوا ازآتش)
۶۱-آدرُنم گر (سازنده آب از آتش)
۶۲-بادآدرگر(سازنده آتش ازهوا)
۶۳-بادنم گر(سازنده هوا ازآب)
۶۴-بادگل گر (سازنده خاک ازهوا)
۶۵-بادگرتوم (آفریننده جولایتناهی)
۶۶-آدرکبریت توم (فروزنده کل آتشها)
۶۷-بادگرجای (تولید کننده باد)
۶۸-آب توم (خالق آب)
۶۹-گل آدرگر(سازنده آتش از خاک)
۷۰-گل وادگر(سازنده هوا ارخاک)
۷۱-گل نم گر(سازنده آب ازخاک)
۷۲-گرکر(سازنده کل)
۷۳-گراگر(سازنده سازندگان)
۷۴-گرآگرگر(_____)
۷۵-آگرآگرگر(_____)
۷۶-اگرآگرگر(_____)
۷۷-اگمان (بی گمان)
۷۸-ازمان (بی زمان-همیشگی)
۷۹-اخوان (بی خواب)
۸۰-آمُشت هشیار (همیشه هوشیار)
۸۱-پشوتنا (پاسبان تن )
۸۲-پدمافی (پیمانه دار)
۸۳-چیر (زبردست)
۸۴-پیروزگر (فاتح)
۸۵-اورمزد (دانای مطلق)
۸۶-خداوند (خداوند)
۸۷-ابرین کُهن توان (_____)
۸۸-ابرین نُتَوان (_____)
۸۹-ِوسپان (نگهبان همه)
۹۰-ِوسپار (آفریننده همه)
۹۱-اهو (حاکم مطلق)
۹۲-اوخشیدار (بخشنده)
۹۳-دادار (دادار)
۹۴-رایومند (نورانی)
۹۵-خروه مند (باشکوه)
۹۶-کرفه گر (نیکوکار)
۹۷-داور (داور)
۹۸-بوختار (نجات دهنده)
۹۹-فرشوگر (رستاخیز کننده)
۱۰۰-هَدهَه (بخودی خودپیدا شده)
۱۰۱-اشم وُهی (اشم وهی)

منبع: parsiandej.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *