نام های خداوند در دین زرتشتی به همراه معنی آنها

در دین زرتشت خداوند با نام های مختلفی خوانده می شود که تمام آنها صفاتی نظیر قدرتمند، خالق، مهربان، قادر و … به خداوند می دهد. در ادامه می توانید این 101 نام را برای که خداوند در دین زرتشت ذکر شده است بخوانید.

ادامه خواندن “نام های خداوند در دین زرتشتی به همراه معنی آنها”